INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerami projektu: Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji : 01.08.2019r. - 31.07.2020r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia u 76 osób niezatrudnionych w wieku 18 lat i więcej z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gmin poniżej porogu defaworyzacji z podregionu radomskiego  województwa mazowieckiego poprzez udział w kompleksowych działaniach wynikających ze  ścieżki reintegracji.